نیازی به تجسم حرکت نیست، اندازگیری کن

محاسبه پارامترهای کینماتیکی، نظیر زوایای مفصلی ،شتاب اندام ها کاربرد های فراوانی در علوم مختلف همانند بیومکانیک، اورتوپدی، فیزیوتوراپی، توانبخشی، علوم ورزشی دارد

IMU Motion Capture
کاربری آسان و قابل حمل
می توانید در هر مکانی خارج از آزمایشگاه به راحتی سنسور ها را بر روی اندام ها آزمودنی یا بیمار نصب کنید و سپس کینماتیک حرکت مورد نظر را استخراج نمایید.
سنسورهای بیسیم و سبک
سهولت در کالیبراسیون
Practical
Optimization

کمک به درمان بیماری های سیستم اسکلتی عضلانی

با افزایش روزافزون کاربرد نرم افزار های شبیه سازی در مباحث علوم حرکتی و بیومکانیک و به کارگیری آنها در آنالیز و تشخیص مشکلات سیستم اسکلتی عضلانی بدیهی است که اندازه گیری پارامترهای کینماتیکی نقش مهم و پررنگی در این فرآیند دارد .
آنالیز راه رفتن در بیماران عصبی عضلانی
بررسی میزان و نوع فعالیت بیماران در دوره بازتوانی
Performance

مشتریان ما

ویدئوها