محصولات

سیستم مانیتورینگ فعالیت بدنی

Vertex

Physical Activity Tracker
سیستم آنالیز حرکت

Apex

IMU-based Motion Capture

مشتریان ما